S T A T U T
WOJSKOWEGO STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO – KULTURALNEGO WĘGORAPA

Statut przyjęty uchwałą nr 7/2015
Walnego Zebrania Członków z dnia 23 12 2015 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Teren działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony terytorialnie. Siedzibą władz jest miasto Węgorzewo.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wszelki dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1 bądź wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wpieranie i rozwój działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.
 2. wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.
 3. dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii i jego poprzedników w środowisku żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.
 4. pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 6. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.
 7. promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i turystyki.
 8. promowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
 9. promocja obronności i regionu.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.
 2. prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.
 4. kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. udzielanie pomocy byłym żołnierzom, żołnierzom pozostającym w służbie czynnej oraz pracownikom wojska w różnych formach.
 6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 7. współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.
 8. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii oraz władz wojskowych i administracyjnych.
 9. organizację zawodów sportowych.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia .

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych formach statutowego działania Stowarzyszenia organizowanych przez władze Stowarzyszenia
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
  5. noszenia odznaki organizacyjnej
  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

§ 13

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §12 ust.1 b – f
 2. Członek honorowy posiada prawa określone w §12.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział — z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
 2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. c—f Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia – jeżeli statut nie stanowi inaczej – podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków
§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni, honorowi.
  2. z głosem doradczym — członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie — liczby członków określonej w §16 ust.3,
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu — bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo—wyborcze w terminie określonym w §16 ust.1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
 8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt. a i b Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia ,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
§21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, zastępcy, skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia ,
 5. opracowywanie regulaminów,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie walnego zebrania członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie i skreślanie/,
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania zebrania /posiedzenia/ Zarządu.
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia/ absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez tę władzę.

§26

W przypadkach określonych w §24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie /posiedzenie/ Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w tym odsetki od środków Stowarzyszenia na rachunku bankowym.
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
   1. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.
   2. prowadzenie działalności wydawniczej.
   3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
   4. organizacja zawodów sportowych
  6. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:
   1. organizacja zawodów sportowych.
   2. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
   3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
   4. świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
   5. świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
   6. Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.
 2. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 8 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29

 1. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa oraz skarbnika lub Zastępcy.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie reprezentują stowarzyszenie dwuosobowo.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów — 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18 ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami/.

 

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.