SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 R.

Nazwa

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

Adres

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS 0000581963

Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 35 członków.

Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.

– wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.

– dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.

– pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.

– promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.

– promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.

– promocja obronności i regionu.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.

– kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– udzielanie pomocy byłym żołnierzom,   żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.

– współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

– współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.

– występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.

– organizację  zawodów  sportowych.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– opłaty wpisowe i składki członkowskie,

– dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.

– dotacje,

– darowizny, zapisy i spadki,

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.

– organizacja zawodów sportowych

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:

organizacja zawodów sportowych.

organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.

świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze pożytku publicznego.

świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze pożytku publicznego.

Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.

W 2020  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

  1. W dniu 16 lutego w Klubie 11 Mazurskiego Pułku Artylerii odbył się Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Kapelana 11 MPA ks. mjr Łukasza Józefa HUBACZA. W turnieju udział wzięło 27 uczestników z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego. Wyniki przedstawiają się następująco:

KATEGORIA OPEN:

I MIEJSCE – Arkadiusz WARKOWSKI – 8,5

II MIEJSCE – Piotr SAKOWSKI – 7

III MIEJSCE – Leszek DOGIEL – 6

KATEGORIA JUNIOR:

I MIEJSCE – Patryk SADOWSKI – 4

II MIEJSCE – Grzegorz KRAŚNIEWSKI – 4

III MIEJSCE – Maciej SUGIER – 2

KATEGORIA JUNIORKA:

I MIEJSCE – Maja WOYTITZKI – 4

II MIEJSCE – Karolina GAWERSKA – 4

III MIEJSCE – Natalia SUGIER – 2

NAJLEPSZY WĘGORZEWIANIN – Roman JUREK – 5

NAJLEPSZA KOBIETA – Barbara WOYTITZKI – 1

NAJLEPSZY SENIOR – Mirosław KRUKLIS – 5,5

NAJLEPSZY ŻOŁNIERZ 11 MPA – Andrzej KUMOR – 2

NAJLEPSZY MŁODZIK – Karolina GAWERSKA – 4

Zwycięzcy otrzymali puchary, statuetki i dyplomy.

Organizatorem Turnieju było WSSK Węgorapa i sekcja szachowa CWKS Vęgoria. Sędziował Roman Jurek.

2. W dniu 23 lutego 2020 r. w Klubie 11 Mazurski Pułk Artylerii im gen. J. Bema odbył się doroczny turniej szachowy o Puchar Dowódcy 11 MPA. Przy szachownicach zasiadło 24 miłośników królewskiej gry. Turniej otworzył (a także wręczając nagrody zamknął) ppłk Janusz SZPADZIK. Turniej sędziował Janusz SAUTER. Turniej rozegrano systemem 9 rundowym.

Klasyfikacja końcowa:

KATEGORIA OPEN

1. Marek WIELICZKO – 8,5 pkt.

2. Arkadiusz WARKOWSKI – 7,5 pkt.

3. Janusz SAUTER – 6,5 pkt.

4. Tadeusz MRÓZ – 6,5 pkt.

5. Bogdan CHAŁUPA – 5,5 pkt.

6. Mieczysław KOMAR – 5,5 pkt.

KATEGORIE DODATKOWE

Żołnierze

1. szer. Kamil FEDYK (11 MPA) – 5 pkt.

2. st. szer. Adam ŁAZARCZYK (15 GBZ) – 5 pkt.

3. szer. Paweł TROCHIM (11 MPA) – 4,5 pkt.

4. szer. Michał MRÓZ (15 GBZ) – 4,5 pkt.

5. szer. Andrzej DOWGIAŁŁO (11MPA) – 3 pkt.

6. st. szer. Andrzej KUMOR (11 MPA) – 3 pkt.

Najlepszy Nestor – Tadeusz MRÓZ

Najlepsza kobieta – Beata DALKOWSKA

Organizatorem Turnieju było WSSK Węgorapa we współpracy z sekcją szachową CWKS Vęgoria.

3. W dniu 7 marca 2020 r. WSSK Węgorapa było organizatorem podróży wojskowo – historycznej. 40 osobowa ekipa żołnierzy 11 MPA, rodzin, pracownicy wojska swą eskapadę rozpoczęli od Nowogrodu nad Narwią, miejsca zaciętych walk w kampanii wrześniowej 1939 roku. Dziś największą atrakcją tego urokliwego miasteczka jest jeden z najstarszych skansenów w Polsce. Skansen kurpiowski, malowniczo położony nad Narwią i Pisą gromadzi zbiory z Kurpi. Z Nowogrodu grupa przejechała do Piątnicy pod Łomżą. Tam grupa została przyjętą przez kierownika Klubu 18 batalionu logistycznego, ppłk rez. Ryszarda Matuszewskiego i prezesa Klubu Fort, płk rez. Ludwika Zalewskiego. Obaj panowie w niesamowicie interesujący sposób zaprezentowali historię wojskową ziemi łomżyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem fortów. Po wykładzie był też czas na zwiedzanie fortów. Z Piątnicy grypa udała się do Białegostoku przez Jedwabne. W tym miasteczku złożono znicze pod pomnikiem zamordowanych Żydów w 1941 roku. W Białymstoku zaś nastąpił finał – wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej na musicalu JESUS CHRIST SUPERSTAR.

4. W dniu 11 października  2020 r. w Klubie 11 MPA odbył się doroczny, już XXVI Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich  Jezior Mazurskich.  Tym  razem odbył się w warunkach ograniczeń wynikających z różnego rodzaju obostrzeń związanych z pandemią. Głównym celem  Mityngu  było przede wszystkim  utrzymanie ciągłości organizacyjnej   (nieprzerwanie przez 26 lat) jak i też pokazanie, że mimo wielu utrudnień można zorganizować bezpieczną imprezę  i dać wiele  radości   licznemu środowisku brydżowemu   z Węgorzewa, Giżycka, Pisza czy Olecka, które do tej pory przez ostatnie pół roku widziało się tylko na łączach internetowych – ostatni turniej brydżowy  został przeprowadzony w pierwszych dniach marca.  Dlatego też Mityng, zgodnie z zaleceniami Zarządu Okręgowego WMOZBS miał charakter zamknięty – liczba uczestników było odgórnie ograniczona. To  i  aktualna sytuacja pandemiczna spowodowała, że na starcie stanęło 30 brydżystów. Wiele par zrezygnowało w ostatniej chwili.  Turniej nie odbył by się bez wsparcia sponsorów.   Fundatorem głównej nagrody  był p. Stanisław Król, właściciel  Dworku Króla Stasia w Stawkach.  Ponadto Mityng wsparli:

1.    SOLID sp. z .o.o.

  • 2.    OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GIŻYCKU
  • 3.    ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGORZEWIE
  • 4.    CIEPŁOWNIE MIEJSKIE  W WĘGORZEWIE
  • 5.    GMINNA SPÓŁDZIALNIA  SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WĘGORZEWIE
  • 6.    HOTEL OGNISTY PTAK W OGONKACH
  • 7.    ZENON WAWER  SROKOWO
  •                   Wsparcia finansowego udzieliły: Starostwo Powiatowe i Gmina Węgorzewo. Przedstawiciele obu samorządów w osobach  –  wicestarosta  Mariusz Fatyga i zastępca Burmistrza, Lidia Czerniewicz  wzięli udział w otwarciu i zamknięciu Mityngu. Towarzyszył im ppłk Mariusz Kowalski, pełniący obowiązki Dowódcy 11MPA  w tym dniu.

Organizatorem Mityngu było WSSK Węgorapa ,11 Mazurski Pułk Artylerii oraz sekcja Brydża Sportowego CWKS Vęgoria.

W ramach Mityngu rozegrano  III Memoriał im. Eugeniusza Haśki, osoby, która spopularyzowała brydż sportowy w Węgorzewie i wychowała wielu następców.  Puchary ufundowane przez rodzinę zdobyła para  Wiesław Pietrzak – Zenon Wawer.

Końcowe wyniki:

1.    Roman KIERZNOWSKI – STANISŁAW KRÓL – 62,80%

2.    Wiesław PIETRZAK – Zenon WAWER – 61,90 %

3.    Jan ROMOT – Zdzisław GODLEWSKI – 60,12 %

4.    Krzysztof PĘKALA – Dariusz NOWAK  – 58,72 %

       Dariusz KOZŁOWSKI – Henryk ŁAKOMSKI    – 58,72 %

       6.    Aleksander IWANIUK – Piotr RZESZOT  – 54,83 %

7.    Marian GRZYB – Mirosław GRODZKI  – 52,61 %

8.    Leszek GRZELAK – Rober KRÓLAK  – 49,00 %